Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu
15 May 2016

Historiani turk: Osmanët, jo pushtues – Vizion Plus – News – Lajme

Nëse deri dje kërkesa për rishikimin e teksteve shkollore ne Kosove e Shqipëri, ku flitet për Perandorinë Osmane, ka qene e autoriteteve shtetërore turke, tashme pjese e saj bëhen edhe historianet. Nga Tirana, i ftuar për një konference mbi luftërat ballkanike, historiani turk Mehmet Haxhisalihoglu sjell teza provokuese qe pritet te hapin debat. Nen argumentin se shqiptaret kane qene drejtuesit kryesore te administratës osmane, historiani mohon përdorimin e termit pushtim, pasi sipas tij, vete shqiptaret kane drejtuar disa nga vendet kryesore nen batine e Perandorisë Osmane. Por historiani nuk mjaftohet me kaq! Ai shkon me tej duke mohuar konvertimin e shqiptareve ne myslimane, me force. Sipas Haxhisalihoglu, shqiptaret u islamizuan pasi drejtuesit e tyre e kishin me te lehte për te ruajtura pozitat dhe pronat nëse konvertoheshin. Historiani ka marre me vete edhe një pyetësor te cilin pretendon ta shpërndajë ne shkollat e Tiranës, për te kuptuar se cili është imazhi i Turqisë dhe osmaneve ne librat e historisë. Sipas tij, ky projekt po realizohet ne 15 vende jo vetëm te Ballkanit, dhe nga te dhënat e deri tanishme imazhi i Perandorisë Osmane konsiderohet si negativ ne tekstet shkollore.

If yesterday called for a review of textbooks in Kosovo and Albania, speaking to the Ottoman Empire, was the Turkish authorities, now its become part of the historians. Tirana, invited to a conference on Balkan wars, Turkish historian Mehmet Haxhisalihoglu brings provocative thesis that is expected to open debate. Under the argument that the Albanians were the main drivers of the Ottoman administration, historian denies using the term occupation, as according to him, the Albanians themselves have led some leading countries Batina under the Ottoman Empire. But historian not so! He goes further by denying converting Muslim Albanians in with force. According Haxhisalihoglu, Islamized Albanians because their leaders had to be easy to maintain positions and possessions if converted. Historian took with them a questionnaire which claims to deliver the schools of Tirana, to understand what the image of Turkish and Ottoman history books. According to him, the project is being implemented in 15 countries, not only in the Balkans, and the current data to the image of the Ottoman Empire considered negative textbooks.

Genel • Uncategorized Leave a comment